SMAK POPARTY PRZEPI§AMI

SMAK POPARTY
PRZEPI§AMI

POLSKIE MIĘSO - POLSKA SMAKUJE

PRODUKT POLSKI

Z dniem 1 stycznia 2017 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, która wprowadza możliwość stosowania oznakowania „Produkt polski”. Powyższe przepisy określają jednolite kryteria dotyczące dobrowolnego umieszczania informacji „Produkt polski”. Stanowią one, że produkty muszą być
wyprodukowane z surowców wytworzonych na terenie Polski, z tym że w produktach przetworzonych dopuszcza się użycie importowanych składników (np. przypraw, bakalii)
w ilości do 25% masy tych produktów, pod warunkiem, że składniki takie nie są wytwarzane w kraju.

Produkty nieprzetworzone mogą zostać oznakowane informacją „Produkt polski” jeżeli produkcja, uprawa lub hodowla, w tym zbiory, dojenie w przypadku krów, owiec i kóz odbyła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku mięsa dodatkowo wymaga się, aby zostało pozyskane ze zwierząt urodzonych, chowanych i ubitych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku innych niż mięso produktów pochodzenia zwierzęcego, aby zostały one pozyskane od zwierząt, których chów odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Produkty przetworzone uzyskane w wyniku przetworzenia produktów nieprzetworzonych, dla których można stosować informację „Produkt polski” muszą dodatkowo odpowiadać następującym wymaganiom:

• ich przetworzenie odbyło się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
• wszystkie ich składniki nieprzetworzone spełniają wymagania wskazane powyżej dla produktów nieprzetworzonych, które mogą zostać oznakowane informacją „Produkt polski”.
• inne niż wskazane wyżej składniki nie mogą przekraczać 25% łącznej masy wszystkich składników w chwili ich użycia do wyprodukowania tego produktu (z wyłączeniem użytej wody) oraz składników tych nie można zastąpić takimi samymi składnikami, które zostały wyprodukowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podmiot odpowiedzialny za oznakowanie produktu, który będzie chciał w oznakowaniu podać informację o spełnianiu powyższych kryteriów - może to zrobić albo poprzez
umieszczenie informacji „Produkt polski” albo poprzez umieszczenie znaku graficznego zawierającego tę informację. Podmioty, które umieszczą informację „Produkt polski”
bez spełnienia powyższych kryteriów będą podlegały karze określonej przepisami ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2016, poz. 1604 z późn. zm.).

Linki do ustaw:
Ustawa z dnia 4 grudnia 2016r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2007) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru znaku graficznego zawierającego informację „Produkt polski” (Dz.U. z 2016 r. poz. 2148)

PRODUKT POLSKI

Wzór znaku graficznego zawierającego informację „Produkt polski” określiły przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru znaku graficznego zawierającego informację „Produkt polski” (Dz.U. z 2016 r. poz. 2148). Określenie wzoru znaku „produkt polski” umożliwi konsumentom łatwiejsze wyszukiwanie produktów spełniających kryteria określone w ustawie o jakości handlowej dla informacji „Produkt polski” czyli wytworzonych w Polsce z użyciem polskich surowców.
W rozporządzeniu przyjęto prosty wzór znaku, który bardzo łatwo będzie konsumentom kojarzył się z krajowymi wyrobami – tło biało-czerwone, napis „Produkt polski” niestylizowany.

Znak graficzny zawierający informację „Produkt polski” ma kształt prostokąta podzielonego w poziomie na dwa równe prostokąty. Kontur znaku wyznacza obrys w kolorze czerwonym.

Kolor czerwony we wszystkich elementach znaku ma spełniać wymagania dla „przestrzeni barwnej CMYK”, zgodnie z którymi procentowe wartości wynoszą: cyjan – 0%, magenta
– 100%, yellow – 100%, kolor czarny – 0%.

Pork Quality Standard
Pork Quality Standard
- gwarancja produktu premium

System Jakości Wieprzowiny bazuje na wykorzystaniu
odpowiednich ras świń i określonych zasadach żywienia.
Obejmuje wszystkie etapy produkcji, które wpływają
na końcową jakość produktu i gwarantują uzyskanie
chudego mięsa wieprzowego o szczególnej jakości.
Produkcja wieprzowiny w Systemie PQS odbywa się zgodnie
z obowiązującym prawem w zakresie dobrostanu i zdrowia zwierząt oraz ludzi,
jak również z poszanowaniem ochrony środowiska naturalnego.

SPRAWDŹ
System gwarantowanej jakości żywności
System gwarantowanej
jakości żywności QAFP

Wyróżnienie żywności o szczególnej jakości.
Gwarantuje konsumentom pełną transparentność
łańcucha produkcyjnego, opartą na restrykcyjnych normach
i otrzymaniu powtarzalnego produktu, charakteryzującego
się wysoką jakością i walorami smakowymi. System kładzie szczególny
nacisk na kwestie dobrostanu zwierząt,
odpowiedniej infrastruktury produkcji, zapewnienie
stałego nadzoru weterynaryjnego, a także utrzymywanie
w procesie produkcji wysokiej higieny pracy ludzi, urządzeń technicznych
oraz pojazdów.

SPRAWDŹ